Photonics
Công trình khoa học

Các công trình Bộ môn Công nghệ Quang tử đã công bố trong những năm gần đây

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

[1]. “Hiện tượng lưỡng ổn định trong laser quang sợi pha tạp erbium“,Trần Thị Tâm, Vũ Ngọc Châm, Đặng Quốc Trung, Tạp chí Khoa học, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, T.XXI, No2AP. 2005, 170-176 [2]. Electrical and Optical properties of nano-structured VO2 thin films prepared by e-beam deposition, Nguyen Nang Dinh, Tran Thi [...]

Chi tiết »

 
Công trình khoa học

Các công trình Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano đã công bố trong những năm gần đây

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

CÁC CÔNG TRÌNH BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN BÁN DẪN NANO ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. [1]. Cédric Renaud, Philippe Le Rendu, Thien Phap Nguyen, Nguyen Phuong Hoai Nam. “Etude des pièges dans les diodes électroluminescentes à base de poly[(2-méthoxy-5-éthylhexyloxy)-1,4-phénylène vinylène”. Proceeding of XIèmes Journées Polymères Conducteurs, Batz-sur-Mer, 12-16 septembre [...]

Chi tiết »

 
Công trình khoa học

Các công trình khoa học đã công bố

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN TỪ TÍNH ĐÃ CÔNG BỐ TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY 1. P.D. Thang, M.T.N. Pham, G. Rijnders, D.H.A. Blank, N.H. Duc, J.C.P. Klaasse and E. Brück, Multiferroic CoFe2O4-Pb(Zr,Ti)O3 nanostructure, accepted for publication in J. Korean Phys. Soc. 52 (2008). 2. P.D. Thang, D.T. [...]

Chi tiết »