PLD-PED
Nghiên cứu

Trang thiết bị nghiên cứu

Được gửi 26 Tháng 3, 2012 bởi diablo

Các trang thiết bị nghiên cứu chính của Khoa Vật lý kỹ thuật & Công nghệ nano và Phòng thí nghiệm Micro-Nano: Tên thiết bị Xuất xứ Liên hệ Hệ thiết bị phún xạ chế tạo màng mỏng vật liệu nanô  Model: Auto 500 BOC Edward/Anh Bộ phần mềm: MSC.ADAMS University Level1 Mỹ Máy hàn [...]

Chi tiết »

Photonics
Công trình khoa học

Các công trình Bộ môn Công nghệ Quang tử đã công bố trong những năm gần đây

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

[1]. “Hiện tượng lưỡng ổn định trong laser quang sợi pha tạp erbium“,Trần Thị Tâm, Vũ Ngọc Châm, Đặng Quốc Trung, Tạp chí Khoa học, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, T.XXI, No2AP. 2005, 170-176 [2]. Electrical and Optical properties of nano-structured VO2 thin films prepared by e-beam deposition, Nguyen Nang Dinh, Tran Thi [...]

Chi tiết »

 
Công trình khoa học

Các công trình Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano đã công bố trong những năm gần đây

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

CÁC CÔNG TRÌNH BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN BÁN DẪN NANO ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. [1]. Cédric Renaud, Philippe Le Rendu, Thien Phap Nguyen, Nguyen Phuong Hoai Nam. “Etude des pièges dans les diodes électroluminescentes à base de poly[(2-méthoxy-5-éthylhexyloxy)-1,4-phénylène vinylène”. Proceeding of XIèmes Journées Polymères Conducteurs, Batz-sur-Mer, 12-16 septembre [...]

Chi tiết »

 
Các đề tài khoa học công nghệ

Một số đề tài đã thực hiện trong những năm gần đây

Được gửi 21 Tháng 12, 2011 bởi diablo

CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ THỰC HIỆN TẠI BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN TỪ TÍNH NANO NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Chi tiết »