nguyen-van-hieu
Bộ môn Công nghệ quang tử

Bộ môn Công nghệ quang tử

Được gửi 20 Tháng 12, 2011 bởi diablo

Danh sách cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên: GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm BM (email: nvhieu@iop.vast.vn) PGS. TS. Nguyễn Kiên Cường TS. Phạm Ngọc Anh Huy PGS. TS. Phạm Văn Hội (GV thỉnh giảng) PGS. TS. Vũ Doãn Miên (GV thỉnh giảng) PGS. TS. Phạm Thu Nga (GV thỉnh giảng) PGS. [...]

Chi tiết »Tuyen sinh