download
Bộ môn Công nghệ quang tử

Các công bố khoa học và bài giảng dành cho sinh viên

Được gửi 15 Tháng 6, 2017 bởi admin

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iQOZr6W-G6aW0zN2o3MkRwbzA?usp=sharing

Chi tiết »

nguyen-van-hieu
Bộ môn Công nghệ quang tử

Bộ môn Công nghệ quang tử

Được gửi 20 Tháng 12, 2011 bởi diablo

Danh sách cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên: GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm BM (email: nvhieu@iop.vast.vn) PGS. TS. Nguyễn Kiên Cường TS. Phạm Ngọc Anh Huy PGS. TS. Phạm Văn Hội (GV thỉnh giảng) PGS. TS. Vũ Doãn Miên (GV thỉnh giảng) PGS. TS. Phạm Thu Nga (GV thỉnh giảng) PGS. [...]

Chi tiết »