Đào tạo

22 Tháng hai, 2012
 

Khung chương trình đào tạo cử nhân

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Về kiến thức

Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại về khoa học và công nghệ của ngành Vật lý kỹ thuật, các kiến thức chuyên sâu về Công nghệ quang tử, Công nghệ vật liệu và linh kiện bán dẫn cấu trúc micrô và nanô, Công nghệ vật liệu và linh kiện từ tính cấu trúc micrô và nanô, Công nghệ nanô sinh học, Vật lý tính toán cho các hệ cấu trúc nanô, …

1.2 Về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có khả năng nắm vững và sử dụng các công nghệ và thiết bị khoa học hiện đại trong các lĩnh vực về Vật lý kỹ thuật và Công nghệ micrô và nanô. Bên cạnh đó sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật cũng được trang bị các kỹ năng tự học tập, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp.

1.3 Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có khả năng tham gia nghiên cứu các vấn đề thuộc các chuyên ngành đào tạo và học lên các bậc học cao hơn, có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất các vật liệu, linh kiện và thiết bị thuộc các chuyên ngành đào tạo.

1.4 Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần làm việc theo nhóm, tự rèn luyện nâng cao tính kỷ luật và năng lực chuyên môn.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 128, trong đó

- Khối kiến thức chung                                                                                          29 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn                                                      04 tín chỉ

+ Tự chọn                      04/08  tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành                                                             24 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành                                                                          52 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành                                                                              12 tín chỉ

+ Bắt buộc                           08 tín chỉ

+ Tự chọn                             04 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương                                                            07 tín chỉ

2.2. Khung chương trình đào tạo tại đây