Nghiên cứu

21 Tháng 12, 2011
 

Các công trình Bộ môn Công nghệ Quang tử đã công bố trong những năm gần đây

[1]. “Hiện tượng lưỡng ổn định trong laser quang sợi pha tạp erbium“,Trần Thị Tâm, Vũ Ngọc Châm, Đặng Quốc Trung, Tạp chí Khoa học, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, T.XXI, No2AP. 2005, 170-176

[2]. Electrical and Optical properties of nano-structured VO2 thin films prepared by e-beam deposition, Nguyen Nang Dinh, Tran Thi Tam, Vuong Xuan Huong, Do Hong Thanh, accepted for publication in Comm.Physics vol.16, 4 (2005).

[3]. “Single Mode Laser Studies In The Frequency Domain”, G.M. Stéphan,  T.T. Tam, THE NINTH ASIA PACIFIC PHYSICS CONFERENCE (9th APPC), Hanoi, 10-2004

[4]. “Laser line shape and spectral density of frequency noise”, G.M.Stephan, T.T.Tam, S.Blin, P.Bersnard and M.Tetu, PHYSICAL REVIEW A 71, 1, 043809 (2005)

[5]. “Quan sát thực nghiệm đáp ứng phi tuyến trong laser quang sợi pha tạp erbium với những nhiễu loạn ngoài”, Đặng Quốc Trung, Lê Hữu Minh, Trần Anh Vũ, Trần Thị Tâm, Báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội 23-25/11/2005

[6]. Nguyen Van Hieu, S-Matrix Theory of Quantum Transitions in Nanodevices with a Single Level Quantum Dot, Invited Talk at the 9th Asia Pacific Physics Conference, Hanoi, 25-31 October (2004).

[7]. Nguyen Van Hieu and Nguyen Ba An, “Theoretical Essentials of Quantum Physics”. (VNUH Publisher (2004).

[8]. Pham Van Hoi, Chu Thi Thu Ha, Hoang Quang Hung, Nguyen Thu Trang. High gain and L-band emission of micro-sphere laser based on highly concentration Er-doped sol-gel silica-alumina glasses. Proc. of 8th German-Vietnam Seminar on Phys. and Engineer., p.76-80 (2005)

[9]. Pham Van Hoi, Pham Thu Nga, “ Micro-sphere-cavity lasers based on Highly Erbium-doped sol-gel alumino-silicate glasses”, Proc. of  1st-Vietnamese-Ỉalian International Joint Workshop “Photonics and Nanotechnology” , pp.51-56 (2005)

[10]. Pham Van Hoi, Chu Thi Thu Ha, Hoang Quang Hung. L-band emission of micro-sphere lasers based on Er-doped sol-gel silica-alumina glasses. App. Phys. Letters., 87,161110/1-3 (2005)

[11]. Pham Van Hoi, Le Ngoc Chung, Chu Thi Thu Ha, Nguyen Thu Trang, Bui Van Thien. Fibre-taped-coupled highly Er-doped silica-alumina glass micro-sphere lasers, J. Comm. in Phys., pp.136-142 (2005).

[12]. Nguyen Van Hieu, Quantum Theory of Few – Electron nano electronic devices, VNU. Journal of Science, Nat., Sci., & Tech., T.X.XI, N02AP (2005).

[13]. Nguyen Van Hieu and Nguyen Bich Ha, Quantum Theory of Electron Transport Through Single – Level Quantum Dot, Adv. Nat.Sci (2005).

[14]. Nguyễn Năng Định, Trần Thị Tâm, Nghiên cứu chế tạo cảm biến nhiệt quang trên cơ sở màng mỏng VO2 cấu trúc nano, Báo cáo Hội nghị VLTQ-6, Hà Nội 23-25/11/2005.

[15]. Đỗ Ngọc Chung, Đặng Quốc Trung, Trần Anh Vũ, Lê Hữu Minh, Trần Thị Tâm, Phạm Thu Nga, Nghiên cứu phát triển vi laser dạng cầu phủ màng sol-gel pha tạp Erbium. Hội nghị Vật lý Toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, 303-306, 2005

[16]. Vương Xuân Hương, Trần Thị Tâm, Đặng Quốc Trung, Đỗ Ngọc Chung, Khả năng thu nhận tín hiệu ánh sáng kết hợp có độ rộng phổ hẹp, công suất yếu với độ nhạy cao của laser quang sợi pha tạp Erbium. Hội nghị Vật lý Toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, 317-320, 2005

[17]. Le Ngoc Chung, Chu Thi Thu Ha, Nguyen Thu Trang, Pham Thu Nga, Pham Van Hoi, Bui Van Thien. High-power micro-cavity lasers based on highly Erbium-doped sol-gel alumino-silicate glasses, J. Materials Science & Engineerings B, 131, pp.27-31 (2006)

[18]. Pham Thu Nga, C. Barthou, P. Benalloul, P.N. Thang, L.N. Chung, P.V. Hoi, L.V. Luat, P.T. Cuong. Effects of Ytrium co-doping on fluorescence lifetime oof Er3+ ions in SiO2-Al2O3 sol-gel glasses, J. of Non-Crystal. Solids, 352,pp.2385-2389 (2006)

[19]. Bui Huy, Pham Van Hoi, Phi Hoa Binh, Tran Kim Chi, Le Quang Huy, Nguyen Quang Liem . Effect of ageing on the statistical and time-resolved photoluminescence spectra of porous silicon, J. de Physique IV France, 132, pp.321-324 (2006)

[20]. Đỗ Ngọc Chung, Đặng Quốc Trung, Trần Thị Tâm, Chế tạo đầu dò sợi quang kích thước nano. Hội nghị Quang học Quang phổ toàn Quốc lần thứ IV, Cần Thơ (2006), 333- 338.

[21]. Trần Thị Tâm, Đặng Quốc Trung, Lê Hữu Minh, Trần Anh Vũ, Đỗ Ngọc Chung, Patrice Feron, Whispering Gallery Mode Lasers in Erbium/Ytterbium CODOPED phosphate GLASSES. Hội nghị Quang học Quang phổ toàn Quốc lần thứ IV, Cần Thơ (2006)

[22]. Nguyen Thu Trang, Do Thanh Huu, Pham Van Hoi, Pham Thanh Binh, Ha Xuan Vinh, Chu Thi Thu Ha, Improvement of temperature sensitivity of fiber Bragg-grating sensors using large thermal expansion coefficient material substrates, Asean Journal on Science & Technology for development, Vol. 24, No. 1&2, pp. 41-46 (2007)

[23]. Pham Van Hoi, Ha Xuan Vinh, Dang Tran Chien, Investigation of photonic active devices for fiberoptic communications in Vietnam, Proc. of Internat. Workshop Opportunities and networking events , pp.74-79 (2007)

[24]. Chu Thi Thu Ha, Nguyen Thu Trang, Pham Thanh Binh, Pham Van Hoi, Control of the periodic configuration of fiber- bragg-grating by nano-particle coated layers, Proc. of Internat. Workshop Opportunities and networking events , pp.107-112 (2007)

[25]. Tran Thi Tam, Dang Quoc Trung, Tran Anh Vu, Le Huu Minh, Do Ngoc Chung, Investigation of embedded fiber bragg grating temperature sensor. Vietnam National University Journal of Sciencce, Mathermatics – Physics (2007), 237-242,

[26]. Trần Anh Vũ, Đặng Quốc Trung, Lê Hữu Minh, Đỗ Ngọc Chung , Trần Thị Tâm, Strain sensors using fiber bragg grating technology. Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications (2007).

[27]. L. D. Trong, P. D. Long, V. V. Hong, N. N. Dinh, Optical and electrical properties of perovskite La0.67Li3xTiO3 solid electrolyte thin films made by electron beam deposition, J. ASEAN Comm.Sci.&Tech., 24 (2007) pp. 35-40

[28]. Tran Chung Thuy, Nguyen Nang Dinh, Dang Van Thanh, Study of optical and electrical properties of some conducting polymers used for OLEDs, J. ASEAN Comm.Sci.&Tech., 24 (2007) pp. 101-105

[29]. N.N. Dinh, L.H.Chi, T.T.C.Thuy, D.V.Thanh, T.P. Nguyen, Nanostructured polymeric composites used for Light Emitting Diodes, Proc. of  the 1st IWOFM – 3nd IWONN Conf. , Ha Long – Vietnam, Dec. 6-9, 2006, Acad. Press of VAST, Hanoi – 2006, p.501.

[30]. Nguyễn Năng Định, Phạm Hoàng Ngân, Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng pin quang điện hoá trên cơ sở nano ôxit titan và nano ôxit thiếc, Tạp chí KH & CN, Viện KHCN VN,  Tập 45 (2007) Số 4, tr. 53-58.

[31]. N. N. Dinh, L. H. Chi, T. T. Chung Thuy, T. Q. Trung, T. P. Nguyen, Characterization of nanostructured polyfluorene -TiO2 composite films used for OLED and solar cells, Proc. IWNA, Vung Tau, Vietnam Nov. 15-17, 2007, pp.124-127.

[32]. T. T. Chung Thuy, N. N. Dinh, L. H. Chi, P. D. Long, Electrical properties of nanostructured MEH-PPV/TiO2 hybrid films used for OLED, Proc. IWNA, Vung Tau, Vietnam Nov. 15-17, 2007, pp.154-157.

[33]. Pham Van Hoi, Pham Thanh Binh, Pham Tran Tuan Anh, Ha Xuan Vinh, Chu Thi Thu Ha, Nguyen Thu Trang, Spectra profile expansion of Bragg wavelength on Nano-Particle Embedded Fiber-Bragg-Grating, J. Sensors&Actuators A: Physical,141, pp.334-338 (2008)

[34]. Bui Huy,Tran Thi Cham, Ha Xuan Vinh, Do Khanh Van, Pham Van Hoi. “ Erbium-Doped Silicon-Rich Oxide Waveguides fabricated by Using an Electro-Chemical Method”, JKPS, 53, pp.1397-1400 (2008)

[35]. Chu Thi Thu Ha, Nguyen Thu Trang, Bui Van Thien, Pham Van Hoi, Erbium-doped Silica Alumina glass toroidal microcavity lasers, Proc. of SPIE Vol. 6872-19 (2008)

[36]. Xuan Vinh Ha, Van Hoi Pham, Thu Ha Chu Thi, Thi Cham Tran, Noise figure of EDFA based on very high-concentration of Erbium-doped silica-alumina glasses, Proc. of The 11th German-Vietnamese Serminar on Physics and Engineering (VGS11)-March 31-April 5,pp. 165-169, (2008)

[37]. Tran Thi Cham, Bui Huy, Do Khanh Van, Ha Xuan Vinh, Pham Van Hoi, Erbium-doped silicon-rich silicon oxide waveguides: Fabrication and optical properties, Proc. of The 11th German-Vietnamese Serminar on Physics and Engineering (VGS11)-March 31-April 5, pp.178-183, (2008)

[38].  Tran Thi Cham, Do Khanh Van, Chu Thi Thu Ha, Bui Huy, Pham Van Hoi. “Fabrication and Optical properties of Erbium-doped silicon-rich oxide planar waveguides”. Proc. of  Internat. Conf. on Advanced Techno. for Comm. (ATC2008), pp.380-383, (2008)

[39]. Nguyen Nang Dinh, Tran Quang Trung, Le Khac Binh, Nguyen Dang Khoa, Vo Thi Mai Thuan, Investigation of zinc oxide thin film by spectroscopic ellipsometry, VNU J. Science, Mathematics – Physics 24 (2008) pp. 16-23.

[40]. N.N. Dinh, L.H.Chi, T.T.C.Thuy, D.V.Thanh, T.P. Nguyen, Study of nanostructured polymeric composites and hybrid layers used for Light Emitting Diodes, JKPS 53 (2008) 802-805.

[41]. Nguyen Nang Dinh, Tran Thi Chung Thuy, Nguyen Kien Cuong, Le Ha Chi, Nguyen Thang Long, Tran Quang Trung, Hyung-Kook Kim, Characterization of nanostructured composite materials used for multilayer OLEDs, Proc. APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) – Nha Trang, Vietnam – September 15 – 21, 2008, pp. 283-289.

[42]. Tran Quang Trung, Stuchlik Jiri, Ha Stuchlikova, Le Khac Binh, Nguyen Nang Dinh, Huynh Kim Khuong, Phan Thi Nhu Quynh, Nguyen Thi Huynh Nga, Effect on hydrogen dilution on structure of Si:H thin films deposited by PECVD, Proc. APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) – Nha Trang, Vietnam – September 15 – 21, 2008, pp. 326-331.

[43]. Le Ha Chi, Nguyen Nang Dinh, Pham Duy Long, Nguyen Van Chuc, Dang Tran Chien, Tran Thi Chung Thuy, Electrical and Optical properties of the hybrid carbon nanotube (CNTs) and conjugated polymeric material, Proc. APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) – Nha Trang, Vietnam – September 15 – 21, 2008, pp. 717-720.

[44]. C. W. Lee, N. N. Dinh,  S. Hassen, T. P. Nguyen, Composites polymere/nanoparticules pour diodes electroluminescentes organiques, Journal of Nanosciences de Bretagne, Juin 2008, Nantes, France.

[45]. Do Ngoc Chung, Tran Thi Tam, Dang Quoc Trung, Tran Anh Vu, Le Huu Minh, Wavelength shift in microsphere lasers. Vietnam National University Journal of Sciencce, Mathermatics – Physics (2008), 89-96

[46]. Đỗ Ngọc Chung, Phạm Hồng Dương, Nguyễn Năng Định, Phạm Thành Huy, Nguyễn Thị Thanh Ngân và Phạm Thu Nga, Khảo sát màng phát huỳnh quang ngược dựa vào lớp vi cầu. Hội nghị Quang học Quang phổ toàn Quốc lần thứ V, Nha Trang (2008), 213- 218.

[47]. Do Ngoc Chung, Nguyen Nang Dinh, Pham Hong Duong, Chu Anh Tuan and Tu Trung Chan, White light emission from InGaN LED chip covered with MEH-PPV polymer film. Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn Quốc lần thứ 6 (2009), 332- 335.