Nghiên cứu

21 Tháng 12, 2011
 

Các công trình Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano đã công bố trong những năm gần đây

CÁC CÔNG TRÌNH BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN BÁN DẪN NANO ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.

[1]. Cédric Renaud, Philippe Le Rendu, Thien Phap Nguyen, Nguyen Phuong Hoai Nam. “Etude des pièges dans les diodes électroluminescentes à base de poly[(2-méthoxy-5-éthylhexyloxy)-1,4-phénylène vinylène”. Proceeding of XIèmes Journées Polymères Conducteurs, Batz-sur-Mer, 12-16 septembre 2005.

[2]. Nguyễn Năng Định, Trần Thị Tâm, Nghiên cứu chế tạo cảm biến nhiệt quang trên cơ sở màng mỏng VO2 cấu trúc nano, Báo cáo Hội nghị VLTQ-6, Hà Nội 23-25/11/2005.

[3]. Cuong, N.K., Tahara, M., Yamauchi, N. & Sone, T., Surface Coating & Technology, Vol 193: 283-287.2005

[4]. Cuong, N.K., Tahara, M., Yamauchi, N. and Sone, T. (2005) Effects of Nitrogen Incorporation on Structure of a-C:H:N Films Deposited on Polycarbonate by Plasma CVD. Surface Coating & Technology, Vol 193: 283-287.

[5]. Nguyen Nang Dinh, Marie-Claude Bernard, Anne Hugot-Le Goff, Thomas Stergiopoulos, Polycarpos Falaras, Photoelectrochemical solar cells based on SnO2 nanocrystalline films, C.R.Chimie 9 (2006) pp. 676-683.

[6]. Nguyen Nang Dinh, Nguyen Thi Bao Ngoc, Le Dinh Trong, Application of impedance technique for study of ionic conducting properties of LixLa1-xTiO3 perovskite thin films, VNU J. Sci., Mathematics-Physics, Vol.22, No.1 (2006) pp.54-61.

[7]. Tran Chung Thuy,  Nguyen Nang Dinh, Dang Van Thanh, Study of optical and electrical properties of some conducting polymers used for OLEDs, Vietnam Nat. Conf. on Opticts & Spectroscopy, Can-Tho city – Aug.15-19, 2006.

[8]. N.N. Dinh, L.H.Chi, T.T.C.Thuy, D.V.Thanh, T.P. Nguyen, Nanostructured polymeric composites used for Light Emitting Diodes, Proc. of  the 1st IWOFM – 3nd IWONN Conf. , Ha Long – Vietnam, Dec. 6-9, 2006, Acad. Press of VAST, Hanoi – 2006, p.501.

[9]. Nguyen Phuong Hoai Nam, Eduado Mendes. “Electro responsive behavior of polyelectrolyte gels (acrylic acid-co-N-N’ methylene bisacrylamide) under the influence of the electric field”. Asean Journal on Science and Technology for Development 24 (2007), p. 419-426.

[10]. L. D. Trong, P. D. Long, V. V. Hong, N. N. Dinh, Optical and electrical properties of perovskite La0.67Li3xTiO3 solid electrolyte thin films made by electron beam deposition, J. ASEAN Comm.Sci.&Tech., 24 (2007) pp. 35-40

[11]. Basarir, F., Cuong, N.K., Song, W.K. & Yoon, T.H. (2007) Surface Modification via Plasma Polymerization of Allylamine for Antibody Immobilization. Macromol. Symp. (Wiley InterScience) Vol. 249-250, 61-66.

[12]. Basarir, F., Cuong, N.K., Song, W.K. & Yoon, T.H., Macromol. Symp. (Wiley InterScience) Vol. 249-250, 61-66.2007.

[13]. Tran Chung Thuy,  Nguyen Nang Dinh, Dang Van Thanh, Study of optical and electrical properties of some conducting polymers used for OLEDs, J. ASEAN Comm.Sci.&Tech., 24 (2007) pp. 101-105

[14]. N.N. Dinh, L.H.Chi, T.T.C.Thuy, D.V.Thanh, T.P. Nguyen, Nanostructured polymeric composites used for Light Emitting Diodes, Proc. of  the 1st IWOFM – 3nd IWONN Conf. , Ha Long – Vietnam, Dec. 6-9, 2006, Acad. Press of VAST, Hanoi – 2006, p.501.

[15]. Nguyễn Năng Định, Phạm Hoàng Ngân, Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng pin quang điện hoá trên cơ sở nano ôxit titan và nano ôxit thiếc, Tạp chí KH & CN, Viện KHCN VN,  Tập 45 (2007) Số 4, tr. 53-58.

[16]. N. N. Dinh, L. H. Chi, T. T. Chung Thuy, T. Q. Trung, T. P. Nguyen, Characterization of nanostructured polyfluorene -TiO2 composite films used for OLED and solar cells, Proc. IWNA, Vung Tau, Vietnam Nov. 15-17, 2007, pp.124-127.

[17]. T. T. Chung Thuy, N. N. Dinh, L. H. Chi, P. D. Long, Electrical properties of nanostructured MEH-PPV/TiO2 hybrid films used for OLED, Proc. IWNA, Vung Tau, Vietnam Nov. 15-17, 2007, pp.154-157.

[18]. N.P. H.Nam, Eduado Mendes, Asean J. on Sci. and Technol for Development 24 (2007), p. 419-426.

[19]. Nguyen Nang Dinh, Tran Quang Trung, Le Khac Binh, Nguyen Dang Khoa, Vo Thi Mai Thuan, Investigation of zinc oxide thin film by spectroscopic ellipsometry, VNU J. Science, Mathematics – Physics 24 (2008) pp. 16-23.

[20]. C. W. Lee, N. N. Dinh,  S. Hassen, T. P. Nguyen,   Journal of Nanosciences de Bretagne, Juin 2008, Nantes, France.

[21]. Cuong, N.K. & Basarir, F., Advances in Natural Sciences, Vol. 9, No. 1, 95-103.2008.

[22]. N.N. Dinh, L.H.Chi, T.T.C.Thuy, D.V.Thanh, T.P. Nguyen, Study of nanostructured polymeric composites and hybrid layers used for Light Emitting Diodes, JKPS 53 (2008) 802-805.

[23]. Nguyen Nang Dinh, Tran Thi Chung Thuy, Nguyen Kien Cuong, Le Ha Chi, Nguyen Thang Long, Tran Quang Trung, Hyung-Kook Kim, Characterization of nanostructured composite materials used for multilayer OLEDs, Proc. APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) – Nha Trang, Vietnam – September 15 – 21, 2008, pp. 283-289.

[24]. Tran Quang Trung, Stuchlik Jiri, Ha Stuchlikova, Le Khac Binh, Nguyen Nang Dinh, Huynh Kim Khuong, Phan Thi Nhu Quynh, Nguyen Thi Huynh Nga, Effect on hydrogen dilution on structure of Si:H thin films deposited by PECVD, Proc. APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) – Nha Trang, Vietnam – September 15 – 21, 2008, pp. 326-331.

[25]. Le Ha Chi, Nguyen Nang Dinh, Pham Duy Long, Nguyen Van Chuc, Dang Tran Chien, Tran Thi Chung Thuy, Electrical and Optical properties of the hybrid carbon nanotube (CNTs) and conjugated polymeric material,  Proc. APCTP-ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) – Nha Trang, Vietnam – September 15 – 21, 2008, pp. 717-720.

[26]. C. W. Lee, N. N. Dinh,  S. Hassen, T. P. Nguyen, Composites polymere/nanoparticules pour diodes electroluminescentes organiques, Journal of Nanosciences de Bretagne, Juin 2008, Nantes, France.

[27]. T. T. C.Thuy, L. H. Chi, & N. N. Dinh. JKPS 54 (2009) 291-295.

[28]. N.N. Dinh, L. H. Chi, T.T.C. Thuy, T. Q.Trung & V.V. Truong, J. Appl. Phys. 105 (2009) pp. 093518-1 – 093518-5.

[29]. T. T. Chung Thuy, L. H. Chi, and N. N. Dinh, Study of Photoluminescent and Electrical Properties of Nanostructured MEH-PPV/ TiO2 hybrid films, JKPS 54 (2009) 291-295.

[30]. N. N. Dinh, N. Minh Quyen, L. Ha Chi, T. T. Chung Thuy, T. Q. Trung, Characterization of Solar Cells using Nano Titanium Oxide and Nanocomposite Materials, AIP Conf. Proc. Volume 1169 (2009) pp 25-31.

[31]. Le Ha Chi, Nguyen Nang Dinh, Phan Thi Que Anh, Pham Duy Long, Dang Tran Chien, Tran Thi Chung Thuy, Electrical and Optical Properties of the hybrid TiO2 nanocrystals – MEH-PPV thin films, Communications in Physics, 19 (2009), pp. 243-248.

[32]. Le Ha Chi, Nguyen Nang Dinh, Sergio Brutti, Bruno Scrosati. Synthesis, characterization and electrochemical properties of 4.8 V LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material in lithium-ion batteries. Electrochimica Acta 55 (2010) pp. 5110-5116.

[33]. Thien Phap Nguyen, Nguyen Phuong Hoai Nam, Cédric Renaud, Defect states in organic photovoltaic cells, SPIE conference 1-5 August 2010, San Diego (USA)

[34]. T. T. Chung Thuy, L. H. Chi, and N. N. Dinh, Study of Photoluminescent and Electrical Properties of Nanostructured MEH-PPV/ TiO2 hybrid films, JKPS 54 (2009) 291-295.

[35]. Nguyen Nang Dinh, Le Ha Chi, Tran Thi Chung Thuy, Tran Quang Trung, and Vo-Van Truong, Enhancement of current-voltage characteristics of multilayer organic light emitting diods by using nanostructured composite films, J. Appl. Phys. 105 (2009) pp. 093518-1 – 093518-5.

[36]. N. N. Dinh, N. Minh Quyen, L. Ha Chi, T. T. Chung Thuy, T. Q. Trung, Characterization of Solar Cells using Nano Titanium Oxide and Nanocomposite Materials, AIP Conf. Proc., Sept. 14, 2009; Volume 1169, pp 25-31.

[37]. Le Ha Chi, Nguyen Nang Dinh, Phan Thi Que Anh, Pham Duy Long, Dang Tran Chien, Tran Thi Chung Thuy, Electrical and Optical Properties of the hybrid TiO2 nanocrystals – MEH-PPV thin films, Communications in Physics, 19 (2009), pp. 243-248.

[38]. Le Ha Chi, Nguyen Nang Dinh, Sergio Brutti, Bruno Scrosati. Synthesis, characterization and electrochemical properties of 4.8 V LiNi0.5Mn1.5O4 cathode  material in lithium-ion batteries. Electrochimica Acta 55 (2010) pp. 5110-5116.

[39]. Nguyen Nang Dinh (2010). Nanostructured materials for Organic Light Emitting Diode, Organic Light Emitting Diode,  (Ed.), ISBN: 978-953-307-140-4, Sciyo. Available from: http://sciyo.com/articles/show/title/nanostructured-materials-for-organic-light-emitting-diode.

[40]. Nguyen Nang Dinh, Le Ha Chi, Tran Quang Trung, Enhancing the performance of organic light emitting diodes by using nanostructured composite films, Int. J. Nanotechnology, Vol. 8 (2011) Nos. 3/4/5 , pp…

[41] Nguyen Nang Dinh, Nguyen Minh Quyen, Do Ngoc Chung, Marketa Zikova,Vo-Van Truong, Highly-efficient electrochromic performance of nanostructured TiO2 films made by doctor blade technique, Sol. Energy Mat. Sol. Cells 95 (2011) 618 – 623.