Posts Tagged ‘bài báo khoa học’
 

 
Công trình khoa học

Các công trình Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano đã công bố trong những năm gần đây

Posted 21 Tháng 12, 2011 by diablo

CÁC CÔNG TRÌNH BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN BÁN DẪN NANO ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. [1]. Cédric Renaud, Philippe Le Rendu, Thien Phap Nguyen, Nguyen Phuong Hoai Nam. “Etude des pièges dans les diodes électroluminescentes à base de poly[(2-méthoxy-5-éthylhexyloxy)-1,4-phénylène vinylène”. Proceeding of XIèmes Journées Polymères Conducteurs, Batz-sur-Mer, 12-16 septembre [...]

Chi tiết »

 
Công trình khoa học

Các công trình khoa học đã công bố

Posted 21 Tháng 12, 2011 by diablo

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN TỪ TÍNH ĐÃ CÔNG BỐ TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY 1. P.D. Thang, M.T.N. Pham, G. Rijnders, D.H.A. Blank, N.H. Duc, J.C.P. Klaasse and E. Brück, Multiferroic CoFe2O4-Pb(Zr,Ti)O3 nanostructure, accepted for publication in J. Korean Phys. Soc. 52 (2008). 2. P.D. Thang, D.T. [...]

Chi tiết »