Posts Tagged ‘bán dẫn nano’
 

Pin mặt trời
Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

Posted 3 Tháng một, 2012 by diablo

Danh sách cán bộ giảng viên và nghiên cứu viên: PGS. TS. Nguyễn Phương Hoài Nam, Chủ nhiệm BM (email: namnph@vnu.edu.vn, tel: 04 37450067) GS. TS. Nguyễn Năng Định TS. Đặng Đình Long TS. Bùi Nguyên Quốc Trình ThS. Trần Thị Thao TS. Đinh Văn Châu (GV kiêm nhiệm)   CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO [...]

Chi tiết »

 
Công trình khoa học

Các công trình Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano đã công bố trong những năm gần đây

Posted 21 Tháng 12, 2011 by diablo

CÁC CÔNG TRÌNH BỘ MÔN VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN BÁN DẪN NANO ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. [1]. Cédric Renaud, Philippe Le Rendu, Thien Phap Nguyen, Nguyen Phuong Hoai Nam. “Etude des pièges dans les diodes électroluminescentes à base de poly[(2-méthoxy-5-éthylhexyloxy)-1,4-phénylène vinylène”. Proceeding of XIèmes Journées Polymères Conducteurs, Batz-sur-Mer, 12-16 septembre [...]

Chi tiết »