Posts Tagged ‘quang tử’
 

ảnh dại diện bmqt
Bộ môn Công nghệ quang tử

Bộ môn Công nghệ quang tử

Posted 20 Tháng 12, 2017 by diablo

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm BM (email: nvhieu@iop.vast.vn) PGS. TS. Nguyễn Kiên Cường TS. Nguyễn Thị Yến Mai PGS. TS. Phạm Văn Hội (GV kiêm nhiệm) PGS. TS. Vũ Doãn Miên (GV kiêm nhiệm) PGS. TS. Phạm Thu Nga (GV kiêm nhiệm) PGS. [...]

Chi tiết »Tuyen sinh