Tin tức

1 Tháng 3, 2012
 

Triển khai quảng bá hình ảnh và phát triển thương hiệu ĐHQGHN

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2011 – 2012, thông báo số 522/TB-VP ngày 10/02/2012, công văn số 430 CV/TN-ĐHQGHN ngày 20/02/2012 của Ban thường vụ Đoàn ĐHQGHN về việc triển khai quảng bá hình ảnh và phát triển thương hiệu ĐHQGHN, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Công nghệ đề nghị tất cả các đoàn viên sinh viên đưa địa chỉ website của ĐHQGHN (http://vnu.edu.vn), địa chỉ website của trường (http://uet.vnu.edu.vn) vào phần chữ ký của E-mail cá nhân và đặt các địa chỉ này vào phần thông tin cá nhân (Info) các trang mạng cá nhân (Facebook, Blog, Twitter,…..).

Ban thường vụ Đoàn trường trân trọng đề nghị các bạn đoàn viên sinh viên phối hợp thực hiện cùng với Đoàn trường vì mục tiêu Đoàn Thanh niên tham gia góp phần phát triển thương hiệu ĐHQGHN.

Trân trọng cảm ơn!

Tuyen sinh