Tổ chức

22 Tháng hai, 2012
 

Cơ cấu tổ chức

Đội ngũ cán bộ

Khoa VLKT&CNNN hiện có một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm trong giảng dạy và và nghiên cứu, với 20 cán bộ cơ hữu trong đó có 1 Giáo sư, 2 Phó Giáo sư, 13 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sỹ được đào tạo từ các trường đại học, viên nghiên cứu tiên tiến trên thế giới. Khoa đã mời 20 giảng viên kiêm nhiệm có học vị tiến sĩ trong đó có 7 GS, 13 PGS đến từ các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và các viện nghiên cứu liên kết thuộc Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Nhiều giảng viên là các chuyên gia đầu đàn trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ nano của Việt nam và thế giới.

Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa:

- Chủ nhiệm khoa: PGS.  TS. Phạm Đức Thắng, Email: pdthang@vnu.edu.vn

- Phó chủ nhiệm khoa: PGS. TS. Đỗ Thị Hương Giang, Email: giangdth@vnu.edu.vn

Bộ môn, phòng thí nghiệm:

Hiện nay Khoa VLKT & CNNN có 4 Bộ môn:

- Bộ môn Công nghệ quang tử, ĐT: (04)37450067

CNBM: GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Email: nvhieu@iop.vast.ac.vn

PCNBM: PGS. TS. Phạm Văn Hội, Email: hoipv@ims.vast.ac.vn

­­- Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano, ĐT: 0437549332

CNBM: PGS.TS. Hoàng Nam Nhật, Email: nhathn@vnu.edu.vn

PCNBM: TS. Trần Mậu Danh, Email: danhtm@vnu.edu.vn

- Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano, ĐT: 0437549429

CNBM: PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam Email: namnph@vnu.edu.vn

- Bộ môn Công nghệ nano sinh học, ĐT: 0437549432

CNBM: TS. Lê Thị Hiên, Email: hienlt@vnu.edu. vn

và 3 Phòng thí nghiệm:

- Phòng Thí nghiệm Công nghệ quang tử

- Phòng Thí nghiệm Vật liệu và linh kiện lai nano

- Phòng Thí nghiệm của Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

Các giáo sư, phó giáo sư giảng dạy tại khoa

GS.TS. Lê Trần Bình, PGS.TS. Phan Văn Chi, GS.TS. Nguyễn Năng Định, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, PGS.TS. Nguyễn Thế Hiên, PGS. TS. Hoàng Nam Nhật, PGS.TS. Nông Văn Hải, PGS.TS. Trương Nam Hải, GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, PGS.TS. Phạm Văn Hội, PGS.TS. Lê Văn Hồng, GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, GS.TS. Phan Hồng Khôi, PGS.TS. Nguyễn Quang Liêm, PSG.TS. Vũ Doãn Miên, PGS.TS. Lê Quốc Minh, PGS.TS. Phạm Thu Nga, PGS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa, PGS.TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc, GS.TSKH. Vũ Xuân Quang, PGS.TS. Trần Thị Tâm