Tổ chức

21 Tháng 12, 2011
 

Một số sách đã xuất bản

Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano đã xuất bản một số giáo trình và sách chuyên khảo:

Sách giáo trình

TT

Tên sách

1

Vật lý chuyển pha

2

Vật liệu từ liên kim loại

3

Thực tập vật lý chất rắn

4

Vật liệu từ cấu trúc nanô và Điện tử học spin

Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

1

Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, K.A. Gschneirdner, Jr. and L. Eyring eds.,  Vol. 24

2

Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, K.A. Gschneirdner, Jr. and L. Eyring eds.,  Vol. 26

3

Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, K.A. Gschneirdner, Jr., L. Eyring and G.H. Lander eds.,  Vol. 32

4

Handbook of Magnetic Materials, K.H.J. Buschow ed., Vol. 12

5

Handbook of Magnetic Materials, K.H.J. Buschow ed., Vol. 14