1. Đại học Quốc gia Hà Nội - Trung tâm thông tin thư việnWebsite: https://lic.vnu.edu.vn/vi 2. Học liệu số của Trường Đại học Công nghệ tại Trung tâm thông tin thư viện 2.1. Danh mục tài liệu giáo trình, sách tham ...