Thông tin chi tiết giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng tại đây

1. Bộ môn Công nghệ Quang tử

 a) Giảng viên cơ hữu

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(35).png

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu 

Chủ nhiệm Bộ môn

 

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(37).png

TS. Nguyễn Thị Yến Mai

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(38).png

ThS. Mai Thị Ngọc Ánh

b) Giảng viên thỉnh giảng

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(39).png

PGS.TS. Phạm Văn Hội

PGS.TS. Ngô Quang Minh

 

TS. Tống Quang Công

 

TS. Nghiêm Thị Hà Liên

 

TS. Vũ Dương

 

 

 

2. Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

 a) Giảng viên cơ hữu

 

b) Giảng viên kiêm nhiệm

c) Giảng viên thỉnh giảng

 

 

TS. Đinh Văn Châu

 

 

TS. Hoàng Mai Hà

 

3. Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

 a) Giảng viên cơ hữu

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(41).png

GS.TS. Hoàng Nam Nhật 

Chủ nhiệm Bộ môn

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(42).png

PGS.TS. Phạm Đức Thắng

 

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(45).png

TS. Hồ Thị Anh

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(46).png

ThS. Nguyễn Đăng Cơ

 

4. Bộ môn Kỹ thuật Năng lượng

a) Giảng viên cơ hữu

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(67).png

ThS. Nguyễn Thị Dung

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(68).png

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(70).png

TS. Trần Mậu Danh

b) Giảng viên thỉnh giảng

 

 

TS. Phạm Đức Hạnh

 

 

TS. Đỗ Văn Đăng

 

TS. Nguyễn Trần Thuật

 

TS. Nguyễn Hữu Đức

 

TS. Nguyễn Hồng Nam

 

TS. Dương Trung Kiên

 

TS. Trần Hồng Nguyên

 

PGS.TS. Vũ Văn Tích

 

ThS. Đỗ Thị Loan

 

TS. Nguyễn Hoàng Quân

 

PGS.TS. Đặng Thế Ba

 

TS. Hoàng Đình Quế

 

TS. Nguyễn Đạt Minh