1. Ban Chủ nhiệm Khoa

 

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(50).png

TS. Bùi Đình Tú

Phó Chủ nhiệm, phụ trách Khoa

 

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(52).png

PGS.TS. Đỗ Thị Hương Giang

Phó Chủ nhiệm Khoa

 

2. Chủ nhiệm các Bộ môn

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(48).png

GS.TS. Hoàng Nam Nhật

Chủ nhiệm Bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(51).png

PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam

Chủ nhiệm Bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

78805a221a988e79ef3f42d7c5bfd418(50).png 

TS. Bùi Đình Tú

Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Năng lượng

PGS.TS. Nguyễn Đình Lãm

Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Quang tử