Hotline: 024 3754 9429   |   

Kế hoạch chấm KLTN/ĐATN tháng 5/2023

Thực hiện Kế hoạch học tập đại học năm học 2022-2023 (theo Thông báo số 70/ĐHCN-ĐT ngày 16/3/2023), Phòng Đào tạo (ĐT) thông báo kế hoạch chuẩn bị và chấm đồ án/khóa luận tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2023 (sau đây gọi là ĐA/KLTN) cho sinh viên các ngành học trong trường như sau:

TT

Công việc

Thời gian

Ghi chú

1

Các đơn vị rà soát và gửi danh sách sinh viên cần được điều chỉnh thông tin đề tài ĐA/KLTN (nếu có) cho Phòng ĐT để trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Hạn cuối

03/04/2023

(Thứ hai)

– Bản trên giấy (qua Phòng HC-QT)

– Bản điện tử gửi về địa chỉ email: dungnn09@vnu.edu.vn

2

Căn cứ vào danh sách và tiến độ hoàn thành ĐA/KLTN của sinh viên, các đơn vị thực hiện các công việc sau:

– Gửi Danh sách sinh viên không được bảo vệ ĐA/KLTN tại các Hội đồng (kèm theo lý do) cho Phòng ĐT để chuẩn bị Quyết định trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

– Đề xuất phân công cán bộ phản biện ĐA/KLTN (CTĐT chuẩn mỗi ĐA/KLTN 1 cán bộ phản biện, CTĐT CLC mỗi ĐA/KLTN 2 cán bộ phản biện).

– Để xuất số lượng Hội đồng chấm ĐA/KLTN và giới thiệu nhân sự, đề nghị Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng chấm ĐA/KLTN, Hội đồng thẩm định kết quả chấm ĐA/KLTN cấp Khoa/Viện (mỗi Hội đồng gồm 5 thành viên trở lên).

Hạn cuối

14/04/2023

(Thứ sáu)

– Bản trên giấy (qua Phòng HC-QT).

– Bản điện tử gửi về địa chỉ email:  dungnn09@vnu.edu.vn

3

Phòng ĐT rà soát các điều kiện, trình Ban Giám hiệu ban hành các Quyết định Duyệt danh sách sinh viên bảo vệ tại Hội đồng, thành lập Hội đồng chấm ĐA/KLTN, Hội đồng thẩm định cấp Khoa/Viện.

Hạn cuối

21/04/2023

(Thứ sáu)

 

4

Các đơn vị cử cán bộ đến Phòng ĐT nhận các giấy tờ, văn bản liên quan đến buổi bảo vệ ĐA/KLTN.

25/04/2023

(Thứ ba)

Liên hệ: CV Nguyễn Ngọc Dũng

5

Các đơn vị thu ĐA/KLTN (có xác nhận của cán bộ hướng dẫn), bản tóm tắt ĐA/KLTN và phát cho sinh viên:

– Giấy mời phản biện, Bản nhận xét hướng dẫn/phản biện.

26/04 ¸ 28/04/2023

(Thứ tư ¸ Thứ sáu)

– Sinh viên gộp ĐA/KLTN và tóm tắt ĐA/KLTN thành 1 file duy nhất, tải lên phần mềm chấm ĐA/KLTN (hướng dẫn tại phụ lục 1)

– Cán bộ hướng dẫn xác nhận thông qua ĐA/KLTN của sinh viên trên phần mềm chấm trực tuyến (hướng dẫn tại Phụ lục 2)

–     Lưu ý:

Nếu cán bộ hướng dẫn không xác nhận thông qua ĐA/KLTN thì sinh viên chưa được chấp nhận bảo vệ tại Hội đồng.

6

– Sinh viên chuyển Mẫu nhận xét hướng dẫn, Mẫu nhận xét phản biện và Giấy mời phản biện tới cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện.

– Đơn vị tổ chức kiểm tra chương trình, sản phẩm (nếu có) và đề xuất địa điểm của từng Hội đồng (có sự thống nhất với các phòng HCQT và ĐT).

04/05 ¸ 12/05/2023

(Thứ năm¸Thứ sáu)

– Các thành viên Hội đồng chấm theo dõi quyển nộp của sinh viên tại phần mềm chấm ĐA/KLTN.

– Lưu ý: Nếu sinh viên không chuyển ĐA/KLTN và các giấy tờ liên quan trong thời gian quy định cho cán bộ hướng dẫn, phản biện thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm.

– Các đơn vị lập lịch kiểm tra chương trình cụ thể và thông báo cho sinh viên thực hiện.

8

Chấm ĐA/KLTN tại các Hội đồng

15/05 ¸ 19/05/2023

 

(Thứ hai¸Thứ sáu)

– Hội đồng làm việc tập trung tại Trường.

– Đề nghị cán bộ hướng dẫn/phản biện nếu chưa nhận xét ĐA/KLTN của sinh viên trên phần mềm chấm (theo hướng dẫn tại phụ lục 2, phụ lục 3) thì gửi bản cứng nhận xét cho Thư ký vào buổi bảo vệ ĐA/KLTN.

9

Hội đồng thẩm định kết quả chấm ĐA/KLTN cấp Khoa/Viện họp và đề xuất ĐA/KLTN xuất sắc.

Hạn cuối

23/05/2023

(Thứ ba)

 

10

Các đơn vị nộp điểm, đề xuất ĐA/KLTN xuất sắc đã được thẩm định và toàn bộ Hồ sơ chấm cho Phòng ĐT.

Hạn cuối

25/05/2023

(Thứ năm)

LH: CV Nguyễn Ngọc Dũng

11

Các đơn vị thu ĐA/KLTN (quyển bìa cứng) cùng với bản điện tử sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận đã chỉnh sửa của cán bộ hướng dẫn.

25/05¸26/05/2023 (Thứ năm¸Thứ sáu)

– Quyển bìa cứng và bản điện tử lưu ở đơn vị.

– Các đơn vị gửi bản điện tử về phòng Đào tạo (qua địa chỉ email: dungnn09@vnu.edu.vn)

– Lưu ý sinh viên: nếu sinh viên không nộp ĐA/KLTN (quyển bìa cứng và bản điện tử) sau khi đã chỉnh sửa và có xác nhận của cán bộ hướng dẫn, thì sinh viên sẽ nhận điểm F.

– Sau khi hết thời hạn, các đơn vị lập danh sách sinh viên nhận điểm F do không hoàn thành hồ sơ sau bảo vệ và gửi về Phòng ĐT (qua email dungnn09@vnu.edu.vn) trước ngày 30/05/2023.

 

Lưu ý:

1. Quy định về trình bày ĐA/KLTN xem chi tiết tại địa chỉ:

http://uet.vnu.edu.vn/mau-bieu-ve-trinh-bay-khoa-luan-tot-nghiep-va-tot-nghiep-cho-sinh-vien/

  1. Tên đề tài, người hướng dẫn phải trùng khớp với nội dung trong Quyết định đã được Hiệu trưởng phê duyệt (trường hợp bắt buộc cần thay đổi thì phải có đề nghị của cán bộ hướng dẫn, có ý kiến đồng ý của Khoa/Viện).

Đề nghị các Khoa và sinh viên làm ĐA/KLTN thực hiện đúng thời gian đã ấn định trong kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị và sinh viên vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo (qua chuyên viên Nguyễn Ngọc Dũng, email: dungnn09@vnu.edu.vn) để phối hợp giải quyết kịp thời.

Trân trọng thông báo!

PHỤ LỤC 1: SINH VIÊN NỘP FILE TÓM TẮT VÀ ĐA/KLTN

Bước 1: Sinh viên chuẩn bị tóm tắt ĐA/KLTN và quyển ĐA/KLTN, tổng hợp thành 1 file duy nhất dưới dạng file word/zip/rar.

Bước 2: Sinh viên đăng nhập hệ thống chấm điểm ĐA/KLTN theo tài khoản vnumail tại địa chỉ: https://services.uet.vnu.edu.vn/kltn/dangnhap.php

Bước 3: Sinh viên lựa chọn upload file tóm tắt ĐA/KLTN và quyển ĐA/KLTN lên hệ thống và ấn “Nộp file đề tài”

Lưu ý: Sau khi cán bộ hướng dẫn xác nhận file ĐA/KLTN, sinh viên không thể thay đổi file upload đã upload trước đó

 

PHỤ LỤC 2: CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NH ĐỀ TÀI ĐA/KLTN

Bước 1: Cán bộ hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống chấm điểm ĐA/KLTN tại địa chỉ: https://services.uet.vnu.edu.vn/kltn/dangnhap.php

Bước 2: Tại menu chức năng chấm điểm, cán bộ hướng dẫn lựa chọn mục “Xác nhận file đề tài”

Bước 3: Cán bộ hướng dẫn lựa chọn “Xác nhận” hoặc “Không” đối với từng đề tài của sinh viên. Các đề tài được xác nhận sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm ĐA/KLTN

Bước 4: Tại menu chức năng chấm điểm, cán bộ hướng dẫn lựa chọn mục “Cán bộ hướng dẫn chấm điểm”, lựa chọn đề tài và cho điểm hướng dẫn, nhận xét ĐA/KLTN

PHỤ LỤC 3: CÁN BỘ PHẢN BIỆN CHO ĐIỂM ĐA/KLTN

Bước 1: Cán bộ phản biện đăng nhập vào hệ thống chấm điểm ĐA/KLTN tại địa chỉ: https://services.uet.vnu.edu.vn/kltn/dangnhap.php

Bước 2: Tại menu chức năng chấm điểm, cán bộ phản biện lựa chọn mục “Kết quả test chương trình”

Lưu ý: Khi cán bộ hướng dẫn xác nhận đề tài của sinh viên xong thì cán bộ phản biện mới sử dụng được tính năng cho điểm “Kết quả test chương trình”

Bước 3: Cán bộ phản biện lựa chọn kết quả test chương trình; điền nhận xét kết quả test và ấn ghi nhận.

Bước 4: Tại menu chức năng chấm điểm, cán bộ phản biện lựa chọn mục “Cán bộ phản biện chấm điểm”, lựa chọn đề tài và cho điểm phản biện, nhận xét ĐA/KLTN

Lượt xem: 117
Tin liên quan
Thông báo
Bình chọn
Bạn yêu thích lĩnh vực nào?
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 2.731
Hôm qua : 2.578
Năm 2024 : 29.175
Đối tác